POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

I. Wstęp.

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka KARAT RECYKLING P.S.A. z siedzibą w Rogówku 120, 87-162 Lubicz, KRS: 0000455773, dalej zwana również „Administratorem”.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora stosowane środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych metod ochrony danych osobowych.


II. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników.

Administrator, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje dotyczące Użytkowników, za pośrednictwem różnych źródeł.

Administrator uzyskuje dane osobowe Użytkowników:

 1. bezpośrednio:
  • od swoich Klientów lub
  • na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy świadczenia usług prawnych,
 2. pośrednio: od podmiotów współpracujących z KARAT RECYKLING P.S.A. w zakresie bezpośredniego oferowania (marketing bezpośredni) produktów i świadczonych usług.

 

III. Sposób przetwarzania danych osobowych.

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów rozporządzenia, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

KARAT RECYKLING P.S.A. oświadcza, że:

 1. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 2. zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i poddaje je dalszemu przetwarzaniu z uwzględnieniem tych celów;
 3. przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Dane osobowe gromadzone przez KARAT RECYKLING P.S.A. mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

 1. świadczenie usług, administrowanie i informowanie o nich;
 2. szacowanie ryzyka i doskonalenie świadczonych usług, polegające w szczególności na rozwoju świadczonych usług oraz zarządzanie komunikacją;
 3. spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa;
 4. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych;

Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
Dostęp do danych osobowych posiada: KARAT RECYKLING P.S.A., jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na rzecz KARAT RECYKLING S.A. oraz na rzecz jej Klientów w ramach realizacji umowy o świadczenie usług. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Administratora.

Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz zastosowania środków zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 

IV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych.

KARAT RECYKLING P.S.A. nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobom świadczącym usługi na jego rzecz, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób, z którymi zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Osoby, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zobowiązane są do zachowania wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

 

V. Prawa Użytkowników.

Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez KARAT RECYKLING P.S.A. danych osobowych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez KARAT RECYKLING P.S.A. odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia sprzeciwu, KARAT RECYKLING P.S.A. nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób:

 1. listownie: Rogówko 120, 87-162 Lubicz
 2. na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VI. Zasady przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług przechowywane będą przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił ostatni kontakt z Klientem w przedmiocie jej zawarcia.

Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy.

Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy.

Administrator przechowuje podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych osobowych w tym celu, cofnięcia wyrażonej zgody marketingowej bądź w przypadku stwierdzenia przez Administratora, że zgody te uległy dezaktualizacji
Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

KARAT RECYKLING P.S.A. ma prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkowników do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem ówczesnego uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie ich danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

KARAT RECYKLING P.S.A. nie będzie przekazywała danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.̨

 

VII. Zmiany Polityki Ochrony Prywatności.

KARAT RECYKLING P.S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.