Różnice między utylizacją a recyklingiem

Pojęcia utylizacji i recyklingu znane są praktycznie wszystkim, jednak nie zawsze potrafimy trafnie wskazać czym się od siebie różnią. Nie są to bynajmniej pojęcia synonimiczne, choć niewątpliwie łączy je ze sobą jeden wspólny mianownik - cel ich stosowania, jakim jest zmniejszenie ilości odpadów oraz ochrona środowiska naturalnego. Jakie są więc różnice między utylizacją a recyklingiem i dlaczego warto zainteresować się tymi procesami?

 

Recykling i utylizacja - co to takiego?

 

Oba te pojęcia można spiąć jedną, obszerną klamrą, która w tym przypadku nosiłaby nazwę “ochrona przyrody”. Utylizacja i recykling odpadów to procesy polegające na przetwarzaniu materiałów lub substancji w celu ich zniszczenia (w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu człowieka oraz środowiska naturalnego) bądź w celu uzyskania substancji o pierwotnym przeznaczeniu. To właśnie fundamentalna różnica między nimi - utylizując odpady, po prostu się ich pozbywamy czy też unieszkodliwiamy (poprzez stosowanie obróbki termicznej, chemicznej, fizycznej bądź biologicznej); decydując się natomiast na ich recykling, powtórnie je przetwarzamy. 

 

Na co się zdecydować?

 

Trudno jednoznacznie stwierdzić który z wymienionych wyżej procesów okaże się tym bardziej korzystnym. Niezmiernie dużo zależy od rodzaju substancji czy materiału, który ma zostać poddany recyklingowi/zutylizowany. Materiały, które są odpowiednie do ponownego wykorzystania, ulegają zwykle przetworzeniu (recykling z założenia dąży do jak najbardziej efektywnego wykorzystania materiałów przy zachowaniu jak najmniejszych kosztów całego procesu). Metoda ta pozwala na odzyskaniu surowców z odpadów. Materiały i odpadki, które się już do tego nie nadają (lub też wykazują szkodliwe właściwości), są niszczone, czytaj: utylizowane. 

 

Jak widać, oba te pojęcia różni naprawdę sporo, choć często zestawiane są jako definicja tego samego procesu. Dobrze jest wykorzystywać je z głową, by móc skutecznie przyczynić się do ochrony surowców naturalnych oraz środowiska naszej planety. Działajmy lokalnie - myślmy globalnie.