Jakie grożą kary za wyrzucanie materiałów niebezpiecznych?

Jak sama nazwa wskazuje, odpady niebezpieczne uznaje się za źródło zagrożeń dla ekosystemów. Zgodnie z przepisami prawnymi definiuje się je jako „odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny lub inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a także środowiska naturalnego”. Ze względu np. na toksyczność, łatwopalność bądź działanie drażniące szczególnie ważna jest ich właściwa utylizacja. Za postępowanie niezgodne z przepisami grożą z kolei kary. O tym jakie, piszemy w dzisiejszym artykule.

 

Co uznaje się za materiały niebezpieczne?

Do odpadów niebezpiecznych zalicza się materiały, które mają w swoim składzie szkodliwe substancje. Mowa przede wszystkim o substancjach chemicznych oraz metalach ciężkich takich jak kadm, cynk, miedź, rtęć i ołów. Największym zagrożeniem dla środowiska są baterie oraz akumulatory zawarte m.in. w elektroodpadach. Groźna jest tym samym nieodpowiednia utylizacja sprzętów AGD i RTV. Duże ryzyko skażenia wód i gleb wiąże się też z wyrzucaniem opakowań po farbach i lakierach. Poza tym nie mniejszym zagrożeniem są odpady medyczne i weterynaryjne.

Co grozi za nieodpowiednią utylizację odpadów niebezpiecznych?

Zaniechanie recyklingu AGD i właściwej utylizacji chemikaliów, w tym składowanie takich odpadów niebezpiecznych w niedozwolonych miejscach lub ich nieodpowiednie przetwarzanie powoduje nie tylko szkody środowiskowe. W świetle prawa takie postępowanie stanowi poważne wykroczenie, które podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności. Wysokość grzywny lub kary pozbawienia wolności zależy od wagi przewinienia oraz zakresu wyrządzonych szkód. Kara finansowa może wynosić od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych, z kolei kara pozbawienia wolności może objąć od trzech miesięcy do kilku lat.