Czym jest Karta Przekazania Odpadu?

Karta Przekazania Odpadu (w skrócie KPO) jest to dokument poświadczający przekazanie odpadów do uprawnionego odbiorcy np. skupu. Do wystawiania KPO zobowiązany jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany do ewidencji odpadów podczas ich przekazywania innemu odbiorcy. Wzór tego dokumentu jest dostępny na stronach Ministra Środowiska. 

Jakie informacje muszą znajdować się na KPO?

KPO powinna zawierać dane podmiotu, który przekazuje odpady oraz informacje o tym, kto je transportuje oraz odbiera. Czasami firmy, które zajmują się przyjmowaniem odpadów, posiadają własny transport, wtedy dane te się powielają. Na dokumencie muszą być także informacje o tym, kiedy następuje przekazanie odpadów. Tym, co jest jednak najistotniejsze, są dane dotyczące samych odpadów z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów. Opisuje się je za pomocą kodów dostępnych w katalogu odpadów. 

Czym jest zbiorcze przekazywanie odpadów?

Karta przekazania odpadu musi zostać dostarczona zarówno podmiotowi, który podejmuje się jego transportu, jak i firmie, która ostatecznie go odbiera. Jeden egzemplarz KPO przedsiębiorca powinien zachować również dla siebie. Przepisy umożliwiają także zbiorcze przekazanie odpadów, jednak dotyczy to jedynie tych, które są objęte tym samym kodem, czyli są to odpady tego samego typu. Operacji tej można dokonać po zakończeniu każdego miesiąca. Dotyczy ona przede wszystkim różnego rodzaju zakładów produkcyjnych, gdzie generowanie odpadów odbywa się w sposób ciągły oraz cykliczny, co wiąże się z koniecznością ciągłej ewidencji. 

Ułatwienie dla przedsiębiorców

W związku z tym, że przepisy te nie obejmują osób prywatnych, ale jedynie przedsiębiorców, czyli podmioty generujące dużą liczbę odpadów, taka procedura pozwala na lepsze gospodarowanie odpadami oraz kontrolę tego procesu przez państwo. Jest to także ułatwienie dla przedsiębiorcy, który może umówić odbiór odpadów danego typu, zamiast poszukiwać odpowiedniej firmy, która się tej czynności podejmie.